Digiqole ad

Komuna Suharekë: Konkurs për vende të lira të punës

 Komuna Suharekë: Konkurs për vende të lira të punës

KONKURS

Për plotësimin e vendeve të lira të punës për vitin shkollor 2020/2021

1.SHFMU “7Marsi” Suharekë

-Një mësimdhënës/e për mësim klasor (për kohë të caktuar).

-Një mësimdhënës/e për lëndën e gjuhës shqipe (për kohë të caktuar).

2. SHFMU “Ismet Jashari-Kumanova” në Javor

– Një mësimdhënëse për mësim klasor (për kohë të caktuar).

3. SHFMU “Naum Veqilharxhi” në Mohlan

-Një mësimdhënëse për mësim klasor (për kohë të caktuar).

-Një punëtor-e teknik, ndihmës (për kohë të caktuar).

4. SHFMU “Rilindja” në Nëpërbisht

-Një mësimdhënës/e për mësim klasor (zëvendësim i pushimit të lehonisë)

5. SHFMU ” Besim Ndrecaj ” në Maqitevë

– Një mësimdhënës/e për mësim klasor.(zavendësim i pushimt të lehonisë)

6. Qerdhja e fëmijëve “Fluturat” në Suharekë

-Katër edukatore për punktet në Gjinoc dhe Sopijë (për kohë të caktuar).

Kushtet: 

Për këto vende të lira të punës të shpallura në konkurs kërkohet përgatitja adekuate profesionale

sipas normativit UA-MASHT nr.1072018.

Dokumentacioni i nevojshem për konkurrim

“ Formulari i aplikimit (kërkesa) të cilën e plotëson kandidati

– Diploma e shkallës së kualifikimit ose certifikata në vend të diplomës e cila nuk duhet të jetë më e vjetër se gjashtë muaj (fotokopje ) e vertetuar tek noteri.

-Ekstrakti i lindjes

-Letërnjoltimin (fotokopje)

-Dëshmia e përvojës së punës (nëse ka)

-Certifikatat për trajnimet e kryera të akredituara nga MASHT (nëse ka)

Dokumentet e kompletuara dorëzohen të fotokopjuara të vertetuara nga noteri, ndërsa dokumentet origjinale prezantohen në intervistë. Dokumentet e pakompletuara dhe ato që arrijnë pas afatit nuk merren në shqyrtim nga komisioni. 

Aplikacionet merren dhe dorëzohen në Zyren Pritëse në Komunën e Suharekës. 

Afati i konkurrimit 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga dita e publikimit të konkursit në gazetë.

Për orarin e testimit me shkrim dhe intërvistimit me gojë do të informoheni në faqen zyrtare të Komunës së Suharekës dhe tabelën e shpalljeve të DKA-së.

Digiqole ad

Të ngjashme