• 04/08/2021
Digiqole ad

Suharekë: Publikohet lista e ngushtë e kandidatëve për mësimdhënës 18 pozita

 Suharekë: Publikohet lista e ngushtë e kandidatëve për mësimdhënës 18 pozita

Drejtoria e Arsimit 05nr. 1296 Datë: 18.08.2020. Njoftim për përzgjedhjen në listen e ngushtë

Komisioni përzgjedhës për zhvillimin e procedurave për  themelimin e marrëdhënies së punës në bazë të kushteve dhe kritereve të përcaktuara sipas konkursit 05nr.1128 të dates: 22.07.2020, përpilon listën e ngusht, e cila është bazuar në këto kritere kualifikimi, nota mesatare, trajnimet e kryera dhe përvoja e punës.

Kandidatët të ciiët janë të përfshirë në listën e ngusht, do t’i nënshtrohen testit me shkrim me datë: 24.08.2020, sipas orarit të planifikuar, në sallën e Asamblesë Komunale:

Dokumentin me emra dhe orar të intervistimit mund ta shkarkoni këtu:

https://kk.rks-gov.net/suhareke/wp-content/uploads/sites/30/2020/08/Lista-e-ngushte-DKA.pdf

Të ngjashme