• 25/07/2021
Digiqole ad

Është mbajtur mbledhja e radhës e Asamblesë Komunale

 Është mbajtur mbledhja e radhës e Asamblesë Komunale

Mbledhja e Asamblesë Komunale 31.08.2020

Është mbajtur mbledhja e radhës e Asamblesë Komunale me këtë rend dite:

1. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar;
2. Shqyrtimi i projekt-vendimit për dhënien e pëlqimit për të zhvilluar procedurat e ankandit publik për dhënen në shfrytëzim afatshkurtër të pronës së paluajtshme të Komunës;
3. Shqyrtimi i projekt-vendimit për formimin e komisionit;
4. Shqyrtimi panit të veprimit për zbatimin e rekomadimeve të ZKA;
5. Shqyrtimi raportit të auditimit për pasqyrat financiare të komunës së Suharekës për vitin 2019;
6. Shqyrtimi raportit financiar i administrimit të buxhetit të komunës së Suharekës për periudhën janar-qershor 2020;
7. Pyetje dhe përgjigjje;
8. Pika shtesë- Projekt-vendimi për alokimin e mjeteve brenda fondit burimor (38), Granti qeveritar-rezervat për vitin fiskal 2020

.Kryesuesi i Asamblesë z.Bexhet Kuçi e ka hapur seancën duke përshëndetur takimin dhe duke e vënë në votim këtë rend dite.
Për të gjitha pikat e rendit të ditës, ka pasur debat të hapur për të cilat pika u diskutua veç e veç, ku të gjitha pikat janë votuar me shumicë votash.

Të ngjashme