Digiqole ad

Komuna e Suharekës kërkon katër psikologë/e

 Komuna e Suharekës kërkon katër psikologë/e

Komuna e Suharekës, përkatësisht Drejtoria Komunale e Arsimit (DKA) ka shpallur konkurs pë plotësimin e vendeve të lira të punës.

Kërkohën katër psikologë/e

Dretyrat kryesore të puněs pěr psikolog:
Te viersoi dhe interpretoi ceshtiet gë kanë të bjné me procesin e të nvënit dhe zhvillimin psikologjik,
social, dhe emocional të nxênësve;
Të ofroj ndihmë nẽ tejkalimin e vēshtirësive të natyrës psikologjike me të gjithë akterët në
shkollë:
Të ofrojë ndihmë në identifikimin e mënisve me véshtirësi në të nënë dhe nënësve të
talentuar:
Te zhvilloj intervista me nxënés, misimdhěnës e prinder, vēzhgime e procedura të ndryshme, me qëllim të vlerësimit Objektiv, dhe propozon e zbaton masa pêr intervenime psiko-edukative
individale në grupe.
Te mbaje lidhje me arsimtarët lidhur me nënisit te cilet kane nevoje per ndihmë ose kane
probleme personale,
Ti keshilloj nxënësit, të cilet kanë nevojë për ndihmë në mésim.punë vazhduese,késhilloj për
zgjidhjen e profesionit ose të cilet kanë nevojë për këshilla për të tejkaluar problemet personale
Të përgadit raporte mujore dhe vjetore për drejtorin e shkolles
sipas nevojes (aty ku numri i nënsve ishtë më i vogel)
Teangarhohet ne komisionet profesionale:
Tekryej dhe detyra tjera të caktuara nga drejtori dhe ato të përcaktuara me akte normative
Kualifikimi : Fakulteti Filozofik-drejtimi psikologjise sipas UA. MASHT nr, 34/2014

KËTU MUND TA SHKARKONI KONKURSIN E PLOTË

Digiqole ad

Të ngjashme