Digiqole ad

Komuna e Suharekës, shpallë konkurs për dy vende të lira të punës

 Komuna e Suharekës, shpallë konkurs për dy vende të lira të punës


Komuna e Suharekës ka shpallur:

KONKURS
Për plotësimin e vendeve të lira të punës për vitin shkollor 2020/2021

 1. SHFMU “Migjeni” në Gjinoc
  Vendi i punës :Një punëtor teknik/ndihmës
  Kualifikimi: Shkolla mesme
  Paga mujore: Koeficienti 4
 2. SHFMU “Dituria” nẽ Samadrexhē
  Vendi ipunës :Një punëtor teknik/ndihmés
  Kualifikimi : Shkolla mesme
  Paga mujore: Koeficienti 4

Kushtet: Për të gjitha vendet e lira të punës të shpallura në konkurs kerkohet përgatitja
adekuate profesionale sipas normativit UA nr.07/ 2017.

Dokumentacioni i nevojshem për konkurrim:
Formulari i aplikimit (kerkesa) të cilen e plotëson kandidati
.
Diploma e shkallës se kualifikimit ose certifikata në vend të diplomës e cila nuk duhet të
jetë më e vjetër se gjashtë muaj (fotokopje ) e vertetuar tek noteri.

• Ekstrakti i lindjes
. Letërnjoftimin (fotokopje)
• Dëshmia e përvojës së punës (nëse ka)

Dokumentet e kompletuara dorëzohen të fotokopjuara, ndērsa dokumentet origjinale
prezantohen në intervistë. Dokumentet e pakompletuara dhe ato që arrijnë pas afatit nuk
merren në shqyrtim nga komisioni. Aplikacionet merren dhe dorëzohen në Zyren Pritëse në
Komunën e Suharekės. Afati i konkurrimit 8 (tetë) ditë nga dita e publikimit të konkursit në
Gazetë.
Për orarin intervistimit do të informoheni në faqen zyrtare të Komunës sẽ Suharekës
dhe tabelen e shpalljeve të DKA-sē.

Digiqole ad

Të ngjashme