• 16/06/2021
Digiqole ad

Komuna e Suharekës shpallë 9 vende të lira pune

 Komuna e Suharekës shpallë 9 vende të lira pune

KONKURS

Për plotësimin e vendeve të lira të punës për vitin shkollor 2020/2021

1SHFMU “Naum Veqilharxhi” në Mohlan

► Një mësimdhënës/e për lenden fizik-kimi pēr 10 orë mësimi në javë (deri në

perfundim të mandatit të drejtorit të shkollės).

► Një mësimdhënës/e per lëndë gjuhë gjermane, për 18 orë mesimi në javë me

plotësim orësh në shkolla tjera.

2. SHFMU Dëshmorët e Tivarit'” në Peqan

► Një mësimdhënës/e për lëndén e edukatës qytetare me plotësim orësh në shkolla

tjera.

3. SHFMU “V.P. Shkodrani” ne Leshan

► Një mësimdhënës/e për lêndë gjuhë gjermane, për 19 orë mësimi në jave me

plotësim orësh në shkolla tjera (zëvendēsim i pushimit të lehonisė).

4. SHFMU “Migjeni” në Gjinoc

Vendi i punës :Një punëtor-e teknik/ndihmës

Kualifikimi: Shkolla mesme

Paga mujore: Koeficienti 4

5. SHFMU “Iliria” në Savrovë

Vendi ipunës :Dy (2) punëtor-e teknik/ndihmës

Kualifikimi : Shkolla mesme

Paga mujore: Koeficienti 4

6. SHFMU “Dituria” në Samadrexhë

Vendi ipunës :Një punëtor-e teknik/ndihmës
Kualifikimi: Shkolla mesme
Paga mujore: Koeficienti 4

Kushtet: Pêr të gjitha vendet e lira të punës të shpallura në konkurs kërkohet përgatitja

adekuate profesionale sipas normativit UA-MASHT nr.10/2018.

-Dokumentacioni i nevojshem për konkurrim:
•Formulari i aplikimit (kërkesa) të cilën e plotëson kandidati
•Diploma e shkallës së kualifikimit ose certifikata në vend të diplomës e cila nuk duhet të
jetë më e vjetër se gjashtë muaj (fotokopje ) e vertetuar tek noteri.
•Ekstrakti i lindjes
•Letërnjoftimin (fotokopje)
•Dëshmia e përvojës së punës (nëse ka)
•Certifikatat për trajnimet e kryera të akredituara nga MASHT(nëse ka)

7.Dy (2) Asistent/e për fëmijët me nevoja të veçanta në nivelin e DKA-së
Përgatitja shkollore: Shkolla e mesme dhe niveli i 5-të (post sekondar) i kualifikimit, asistent
për femijët/nxënësit me nevoja të veçanta arsimore.

Kohëzgjatja e kontratës : deri më 31.08.2021.

-Punët dhe detyrat për asistent/e per femijë me nevoja të veçanta arsimore:
•Ndihmon fëmijët/nxënësit në zhvillimin dhe promovimin e pavarësisë, orientim dhe
mobilitet, transport. pozitën dhe uljen e nxënësit në klasë;
•Punon me mësimdhënësit dhe stafin tjetër për zbatimin e PlA-së, lendetë
individualizuara ose mësim në fushatë aktiviteteve;
•Përgatit materiale mësimore si dhe menaxhon me pajisjet e nevojshme Brenda dhe jashtë klasës.
•Vëzhgon dhe dokumenton vēshtirësitë dhe nevojat e identifikuara të fëmijëve, përgatitin
formata kthyese për vështirësitë dhe arritjet e fëmijëve;
•Promovon arsimin gjithë përfshirës dhe pranimin e të gjithë fëmijëve në klasë, inkurajon
femijët në komunikim, për pjesëmarrje në lojë dhe stimulimin e të folurit dhe gjuhës
perms bisedës dhe lojës;
•Mbikiqyrë dhe ndihmon fëmijet/nxenësit gjatë racioneve ushqimore, kujdeset pêr
nevojat fizike dhe mjekësore të nxënisve dhe asiston në veshjen dhe pastërtinë e pergjithshme të tyre;
•Planifikon me mësuesin/ mësuesit programin ditor dhe javor për misim, aktivitete dhengjarje me qellim të mbishtetjes sẽ fëmijëve per mësim;
•Promovon bashkëpunimin shkollë-shtëpi, mbështetë dhe diskuton çështje të ndjeshmeme prindin/kujdestarin;
•Respekton regulat dhe etikën e shkollis, sjelljet e mira ndaj nxënësve;
•Prezenton punën dhe arritjet e nxënisve. Informacionet në shkollë i trajton si plotësisht konfidenciale;

-Dokumentacioni i nevojshem për konkurrim:
•Formulari i aplikimit (kërkesa) të cilen e plotëson kandidati
•Diplomat ose Certifikatën e diplomės së kualifikimit të nivelit të pestë (5-të) PEARSON
•Kopje e vërtetuar,
•Ekstrakti i lindjes
•Letërnjoftimin (fotokopje)
•Dëshmia e përvojës së punës (nëse ka)
•Certifikatat për trajnimet e kryera të akredituara nga MASHT(nëse ka)

•Dokumentet e kompletuara dorëzohen të fotokopjuara, ndērsa dokumentet origjinale prezantohen në intervistë.
 Dokumentete pakompletuara dhe ato që arrijnë pas afatit nuk merren në shqyrtim nga komisioni. Aplikacionet merren dhe dorëzohen në Zyren Pritëse në Komunëne Suharekës.

Afati i konkurrimit 15 (pesëmbēdhjetë) ditë nga ditae publikimit të konkursit në gazetë. Për orarine intërvistimit do të informoheni në faqen zyrtare të Komunës sẽ Suharekës dhe tabelën e shpalljeve të DKA-së.

Digiqole ad

Të ngjashme