• 25/07/2021
Digiqole ad

Komuna Suharekë shpallë rezultatet për 18 mësimdhënës/e

 Komuna Suharekë shpallë rezultatet për 18 mësimdhënës/e

Komisioni perzgjedhes per zbatimin e procedurave te konkursit per themelimin e
marrëdhënies së punës sipas UA nr. 07/2017 dhe kushteve te percaktuara në konkursin e
shpallur nga DKA 05nr.1128 te dates: 22.07.2020, pas perfundimit te testit me shkrim dhe

intervistës me goje mori këtë VENDIM

Përzgjedhja e kandidatëve ne baze të konkursit 05nr.1128, te dt. 22 07.2020. sipas pikevete fituara në testin me shkrim dhe intervistën me gojë.

Të ngjashme